Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)

Vandaag waren we in Bleijerheide. Op 27 november hebben we daar namelijk onze volgende informatiebijeenkomst in het kader van veiligheid in de wijk. In de buurt waar mijn vaders kant van de familie tientallen jaren van het leven sleet en waar ik een groot deel van mijn schooltijd doorbracht, startten we vandaag met een stuk of tien PvdA’ers in café Ackens, waarna we heel Bleijerheide verkenden en meer dan tweeduizend uitnodigingen rondbrachten voor deze informatieavond. “Óp Blieërhei (doa an de grens bij Panneshei)” verder lezen

Enquête: Hoe veilig is jouw wijk?

Hoe veilig is jouw wijk? Ik ben op zoek naar onze burgers die meer kunnen vertellen over thema’s die in hun wijk spelen. Ik probeer al jaren veel te doen inzake veiligheid in de gemeente Kerkrade. Via deze korte enquete kun je mij laten weten wat er in jouw wijk speelt en welke oplossing je denkt dat succecsvol kunnen zijn.

Ga hier naar de enquete.

Uiteraard zou ik het fijn vinden wanneer je dit bericht deelt. Voor vragen ben ik altijd bereikbaar, bijvoorbeeld per mail.

Politie: een wat veiliger Kerkrade, maar

Weer een veiligheidsupdate van mijn kant. Vanavond in de commissievergadering stonden zaken op de agenda die hiermee te maken hebben. Allereerst een terugblik op de vorige vergadering: woonoverlast. Tot slot meer over veiligheidscijfers in Kerkrade afgezet tegen vorige jaren.

Geregelde zaken rondom woonoverlast
Vorige maand kaartte ik namens de PvdA Kerkrade aan dat de burgemeester een nieuwe bevoegdheid krijgt als de raad hem die geeft. Sinds 1 juli is de aanpak van woonoverlast een nieuwe fase ingegaan. Niet meer kan een aanpak alleen bestaan uit buurtbemiddeling of uithuiszetting, twee uitersten, maar ook kan de burgemeester putten uit een nieuw middel: de gedragsaanwijzing. Als buurtbemiddeling niet helpt en als iemand overlast blijft veroorzaken (het gaat hier niet om de gemiddelde burenruzie), kan de burgemeester iemand opleggen zich wel of niet op een bepaalde manier te gedragen, op straffe van maatregelen als boetes. Dit zal natuurlijk niet leiden tot een volledig verdwijnen van overlast, maar wel helpen om erger te voorkomen waar mogelijk. “Politie: een wat veiliger Kerkrade, maar” verder lezen

Initiatiefvoorstel aanpak woonoverlast

Bewoners van een pand veroorzaken dagelijks veel geluidsoverlast op uiteenlopende tijdstippen, zodanig dat buurtgenoten ’s nachts niet kunnen slapen. De buren erop aanspreken hebben ze vaker geprobeerd, maar intussen worden ze zelfs geïntimideerd en reageren de overlastgevende bewoners zeer agressief. Wat nu?

In zeer extreme gevallen kan de burgemeester dan een woning sluiten. Verder waren er alleen mogelijkheden zonder dwang: waarschuwen en buurtmiddeling zijn daar voorbeelden van. Tot nu. “Initiatiefvoorstel aanpak woonoverlast” verder lezen

Stijging coffeeshopbezoek, kweek medicinale cannabis

seedling-1062908_640.jpgVandaag ontving ik meer informatie over de mogelijke extra coffeeshopbezoekers die onze kant op zijn gekomen sinds Sittard-Geleen is gestopt met het toelaten van buitenlanders tot de coffeeshops binnen haar grenzen.

Gebleken is dat ruim 130.000 extra klanten uit zowel Nederland als België hun weg naar Kerkrade hebben gevonden. Gebleken is ook dat dit niet heeft geleid tot extra overlast. Sterker nog, uit cijfers bij politie en gemeente blijkt dat de overlastmeldingen spectaculair gedaald zijn.

Een slag om de arm: meldingen staan natuurlijk niet gelijk aan de daadwerkelijke overlast. Er kan vaker gemeld worden over dezelfde overlast, maar men kan ook niet melden terwijl er wel overlast is. “Stijging coffeeshopbezoek, kweek medicinale cannabis” verder lezen

Kunnen criminelen inderdaad hun gang gaan?

Enige tijd geleden bleek uit een onderzoek in opdracht van de Nationale Politie dat veel wijkagenten vinden dat ze dagelijks veel criminelen tegenkomen die hun gang kunnen gaan. Van 390 ondervraagde agenten, is 70% het hiermee eens. Reden voor mij om aan de burgemeester te vragen of hij weet hoe dit beeld is bij onze wijkagenten in Kerkrade. “Kunnen criminelen inderdaad hun gang gaan?” verder lezen

Als het maar kwetsend is

Het liefst negeer én blokkeer ik per direct alle extremisten en racisten, alle ongefundeerde haat en alle ongenuanceerde schreeuwerij. Er tegenin gaan heeft geen enkele zin. Geen aandacht werkt dan vaak beter dan er tegenin gaan. Aan de andere kant: dat is juist fout! Iedereen met een extreme en kwetsende mening zonder ook maar een spoortje nuance trekt z'n mond wagenwijd open, terwijl de stille meerderheid vol plaatsvervangende schaamte de boel maar beter gewoon negeert. Misschien is het juist tijd dat iedereen z'n mond opentrekt!

Ik las net een inmiddels van de website afgehaald artikel van Powned (zie screenshot), waarin het de verdrinkingsdood van een Syrisch jongetje bespreekt. Bespreekt? Zeg maar liever viert. Powned heeft namelijk vooral medelijden met de overige badgasten, die door de tragische dood wat eerder naar huis moesten. Powned betitelt hem zelfs als een "kansenparel", eigenlijk een ander woord voor een allochtone gelukszoeker die beter terug kan naar oorlogsgebied, dan opgevangen te worden in een veilig land. Powned spreekt over "deze categorie mensen" die moeite heeft met luisteren, waardoor het, zo valt tussen de regels door te lezen, eigen schuld is als je "kopje onder gaat". Weer zo'n mooi woordgebruik. “Als het maar kwetsend is” verder lezen

Weren buitenlanders: geen daling drugsoverlast

Volgens het CBS is de drugsoverlast in Sittard-Geleen niet gedaald. Dit terwijl die gemeente sinds 2016 buitenlanders (zogenaamde niet-ingezetenen, veelal Duitsers, Belgen en Fransen) weert uit haar coffeeshops.

Eerder bleek al dat een groot deel van de Belgen naar Roermond en Kerkrade toog, zoals eerder verwacht en ook in commissieverband aangegeven. In september worden de tellingen van de gemeente Kerkrade bekend. Toch ervaren inwoners van Sittard-Geleen nog evenveel overlast als afgelopen jaar/jaren. De conclusie die je mag trekken voor die gemeente, is dat de coffeeshopbezoekers in grote getale weliswaar hun heil op een andere plek zoeken, maar dat mensen die niet per se naar de shop hoeven, in die gemeente (op straat) blijven hangen. De overlast bleef immers gelijk.  “Weren buitenlanders: geen daling drugsoverlast” verder lezen

Commissie juni: over medicinale wiet en verkeersveiligheid

Elke maand zit de commissie AZM bijeen om onderwerpen als financiën en veiligheid te bespreken. De met enige regelmaat terugkerende lezer zal intussen wellicht hebben gemerkt dat veiligheid een thema is dat ik al jaren oppak. In dit blogje wil ik vertellen wat er besproken is en nog besproken gaat worden.

Medicinale wiet

Op de agenda stond onder andere een motie om een brief naar de Eerste Kamer te sturen om oplossingen te zoeken voor de problemen die mensen ondervinden met het verkrijgen dan wel kweken van medicinale wiet. Voor aanvang van het agendapunt was er een inspreker die becijferde wat het kopen van medicinale wiet via de apotheek hem op jaarbasis kost sinds het verkrijgen niet meer vergoed wordt: €1.800,-. Het is op te lossen: iedere particulier mag maximaal vijf plantjes zelf telen. Volgens de inspreker zou dit voldoende moeten zijn voor een half jaar aan medicatie ter verlichting van pijnen. Enig probleem: niet alle verhuurders, met name corporaties, staan dit toe. 

Wij, en met ons nagenoeg de hele commissie, zien er niets in een brief te sturen om iets te kunnen regelen, terwijl die regelgeving al voor 80% rond is. Wat ik heb voorgesteld en wat gelukkig uitgevoerd gaat worden, is het volgende: de gemeente gaat in gesprek met corporaties om in ieder geval eigen kleinschalige teelt voor medicinaal gebruik (en dus met doktersverklaring) toe te staan. Zo kunnen we zoveel mogelijk Kerkradenaren die baat hebben bij medicinaal gebruik van wiet, ondersteunen.

Mobiele flitsers

In de commissie heb ik ter sprake gebracht dat veel burgers merken dat er in wijken (zeer) hard gereden wordt. Wij willen dat de gemeente de mogelijkheid krijgt om aan de slag te gaan met mobiele flitsers die geplaatst worden in samenspraak tussen wijkagent (politie), handhaving en de burger zelf. Het blijkt helaas formeel nog niet mogelijk om dit te regelen, maar dit lijkt binnenkort wel mogelijk. Wél blijken wijkagenten hier zelf momenteel veel meer mee te doen en worden er projecten opgezet samen met de gemeente om pijnpunten in wijken aan te kunnen pakken. 

Nog één ding over verkeersveiligheid: op de Markt wordt er spoedig iets gedaan aan de auto’s die vaak de Markt op rijden, vaak ook vrij hard, zonder dat dit überhaupt mag en er vele kinderen en jongeren spelen.

Komende maanden

Na het reces, vanaf september, komt nog een aantal zaken aan de orde, door mij en mijn partij op de agenda gezet:

  • Coffeeshop en mogelijke verkeersknelpunten;
  • Tihange en de Veiligheidsregio;
  • Huisjesmelkers en de verloedering van panden.

Later daar meer over. Heb jij nog opmerkingen over veiligheidsthema’s in jouw wijk? Laat het me weten via deze enquete!